PLAN  DZIAŁANIA ZARZĄDU KOŁA NOWOGARD  POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW NA 2011 ROK

Lp.

ZAGADNIENIE

TERMIN

SPOSÓB
REALIZACJI

ODPOWIE
DZIALNY

UWAGI

I. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI

1.

Posiedzenia Zarządu Koła

Raz w miesiącu

Spotkania

Prezes Koła
Sekretarz

 

2.

Spotkania wszystkich członków
Koła i sympatyków

Raz w miesiącu

Spotkanie

Prezes Koła
Sekretarz

 

3.

Dyżury

Jeden dzień w tygodniu

Wg. grafiku

Sekretarz

 

4.

Sprawozdanie z działalności
za 2010 rok

Styczeń/Luty

Sprawozdanie

Skarbnik
Sekretarz

 

5.

Wnioski na Odznaczenia Resortowe,
Organizacyjne i Państwowe

Kwiecień

Wykazy

Prezes Koła
 

 

6.

Typowanie osób do konkursu „Kryształowy
Koliber” 2011.
Typowanie do odznaczenia medalem
„Za Zwycięstwo Nad Cukrzycą

Maj Br.
Cały rok

Wykazy

Prezes Koła

 

7.

XIX Ogólnopolska Pielgrzymka
Diabetyków

10 - Czerwiec
Częstochowa

Wyjazd  wg. zainteresowań

Zarząd Koła

 

8.

Obchody XXX – Lecia  powstania PSD

18-19 czerwiec  - Bydgoszcz

Udział Delegacji

Prezes Koła

9.

Wojewódzkie Obchody Światowego
Dnia Walki z Cukrzycą

Październik  - Police

Impreza, Seminaria – Wyjazd osób zainteresowanych

Zarząd Koła

10.

Gminne Obchody Światowego Dnia Walki
z Cukrzycą w Nowogardzie

Listopad

Otwarta Impreza oraz seminaria dla wszystkich zainteresowanych 

Zarząd Koła

 

11.

Udział w Happeningu i konferencja
Naukowa z okazji obchodów
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą-
Obchody ogólnopolskie

Listopad

Impreza, Seminaria uczestnicy - delegacje

Zarząd Koła

 

12.

Integracja Diabetyków

Cały rok

Imprezy
Okolicznościowe

Zarząd Koła

 

II DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE EDUKACJI, KULTURY I REKREACJI

1.

Propagowanie Wydawnictw i Materiałów
O problematyce cukrzycowej

Cały rok

Materiały z ZG, ZW,
Sponsorów

Zarząd Koła

 

2.

Spotkania edukacyjne skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Nowogard

Cały rok

Spotkania z udziałem
Edukatorów

Zarząd Koła

 

3.

XIV Targi Diabetologiczne i Sympozjum
Diabetologiczne

Toruń
21-28 Wrzesień

Delegacja

Zarząd Koła

 

4.

Udział w imprezie integracyjnej młodych
Diabetyków – działaczy PSD

 

Udział Delegacji

Prezes Koła

 

5.

Organizacja cyklicznych spotkań kulturalno –edukacyjno – rekreacyjnych dla członków i sympatyków PSD Koła Nowogard

Cały rok

Imprezy, Seminaria, Rehabilitacja

Zarząd Koła

 

6.

Cykl artykułów prasowych dotyczących cukrzycy w lokalnej prasie

Cały rok

Artykuły prasowe

Prezes Koła

 

7.

Bieżąca aktualizacja Strony internetowej PSD Koła Nowogard

Cały rok

Zarządzanie stroną

Prezes Koła

 

8.

Dystrybucja pozyskanych materiałów edukacyjnych i prasy obejmujących zagadnienia dotyczące cukrzycy

Cały rok

dystrybucja

Zarząd Koła

 

9.

Zorganizowanie cyklicznych szkoleń dla diabetyków  z tereny Gminy Nowogard „Szkoła Cukrzycy”

Od października

Edukacja

Prezes Koła

Uczestnictwo w ogólno krajowym programie edukacji diabetologicznej autorstwa dr Andrzeja Paciorkowskiego „Szkoła Cukrzycy”

III DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POPRAWY OPIEKI DIABETOLOGICZNEJ I REHABILITACJI 

1.

Prowadzenie stałej akcji wykrywania
cukrzycy- BIAŁE SOBOTY – bieżąca działalność Koła

Cały rok

Pomiar cukru                                          

Zarząd Koła

Punkty Wczesnego Wykrywania Cukrzycy

2.

Uczestniczenie w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych

Cały rok

Udział w turnusach

Zarząd Koła

 

3.

Współpraca z konsultantem Wojewódzkim do spraw diabetyków prof. Dr hab. N med. LILIANĄ MAJKOWSKĄ w celu pomocy chorym na cukrzycę.

Cały rok

Spotkanie

Prezes Koła

 

4.

Ścisły kontakt z lekarzami diabetologami w celu ich motywacji do poprawy opieki nad diabetykami

Cały rok

Spotkania Pogadanki Prelekcje

Prezes Koła

 

5.

Uczestniczenie w szkoleniach dla pielęgniarek i aktywu PSD zgodnie z planem zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego

Cały rok

Kursy

Prezes Koła

 

6.

Nawiązanie Współpracy z Organizacjami Wspomagającymi Chorych oraz wspieranie działań nad poprawą opieki i lecznictwa diabetologicznego na terenie gminy

Cały rok

Udział w pracach Gminnych Służb Zdrowia oraz Władz Samorządowych

Zarząd Koła

 

7.

Współpraca z Oddziałem Wojewódzkim NFZ w działaniach wspomagających diabetyków

Na bieżąco

 

Zarząd Koła

 

IV DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POMOCY MATERIALNEJ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

1.

Utrzymywanie ścisłych kontaktów z Władzami Gminnymi w sprawie zdobywania środków finansowych

Cały rok

Udział w spotkaniach

Prezes Kola

Zarząd Koła

 

2.

Pozyskiwanie sponsorów celem uzyskania środków finansowych na pomoc dla potrzebujących wsparcia

Cały rok

Spotkania

Rozmowy

Prezes Koła

Zarząd Koła

 

3.

Bezpłatny przydział gleukometrów. Zbieranie wniosków o przydział innego sprzętu.

Cały rok

Sponsorzy

Zarząd Koła

 

4.

Podejmowanie działań w celu uzyskania pomocy finansowej i materialnej od Instytucji Państwowych, Gospodarczych i Osób Fizycznych

Cały rok

Spotkania

Zarząd Koła

 

5.

Akcja na rzecz pozyskania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego do US w rozliczeniu deklaracji rocznych

Do 02 Maja

Ulotki, Internet, bezpośrednia Informacja

Zarząd Koła

 

6.

Utrzymywanie kontaktów z „Aptekami Przyjaznymi Diabetykom” oraz ich promowanie

Cały rok

Spotkania

Prezes Koła

Zarząd Koła

 

 V DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE  LEGISACYJNEJ  STOWARZYSZENIA

1.

Wspieranie działań Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego w podejmowanych działaniach mających na celu poprawę sytuacji prawnej i materialnej diabetyków w opracowaniach do aktów prawnych.

Cały rok

Wystąpienia
Spotkania
Dyskusje
Protesty

Zarząd Koła

 

2.

Utrzymywanie kontaktów z parlamentarzystami  poprzez  inspirowanie ich do korzystnych dla środowiska diabetyków zmian w aktach prawnych.

Cały rok


Wystąpienia Spotkania, Dyskusje

 

Prezes Koła
Zarząd Koła

 

3.

Podejmowanie i kontynuacja działań w celu nie dopuszczania do dalszych podwyżek leków

Cały rok

Protesty

Zarząd Koła

 

VI POPULARYZACJA DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA W MASMMEDIACH

1.

Współpraca z mediami w celu bieżącego informowania o problemach chorych na cukrzycę.

Cały rok

Wywiady
Spotkania

Prezes
Sekretarz

 

2.

Przesyłanie do redakcji DIABETYK i BIULETYN INFORMACYJNY – ciekawych informacji o naszych osiągnięciach

Cały rok

Informacje

Prezes
Sekretarz

 

3.

Uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, zjazdach naukowych i imprezach okolicznościowych dotyczących problemów cukrzycy.

Cały rok

Udział bezpośredni

Prezes

Aktywni członkowie

 

4.

Informowanie na bieżąco o działalności PSD Koła Nowogard na stronie internetowej Koła Nowogard

Cały rok

Strona
Internetowa
Koła Nowogard

Prezes

 

Załącznikiem do Programu Działania PSD Koła Nowogard jest Harmonogram Działania Koła Nowogard na 2011 rok

             Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Zarządu Koła Nowogard Uchwałą Nr 5/2011   dnia 07-03-2011

Zatwierdzono do realizacji na spotkaniu członków Koła Nowogard Uchwałą Nr 2/2011  dnia 07-03-2011

Sekretarz Koła                                                                                                 Prezes Koła

Elżbieta Lubczyńska                                                                                          EugeniuszTworek